(utan rubrik)

Strandskydd – utredningen tar form

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innehöll januariavtalet (som också kallas för 73-punktsprogrammet) mellan regeringspartierna, liberalerna och centerpartiet en högst oroande punkt om att strandskyddet skulle ”göras om i grunden”. Det handlar om lättnader i glesbygd – och vissa skärpningar i högexploaterade områden ”om behov finns”. Regeringen har nu tillsatt en utredare, Catharina Håkansson Boman, som tidigare varit statssekreterare på Näringsdepartementet under Maud Olofsson (C). Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet har erbjudits var sin representant till den expertgrupp som ska knytas till utredningen. Utredningens ska bli klar den 30 november 2020.

Länk till information om utredningen: https://www.regeringen.se/49ef4f/contentassets/f547ab3daa5f42a882464558bc86fe13/oversyn-av-strandskyddet-dir.-201941

Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter.
Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det krävs av ideella föreningar att de har minst 100 medlemmar för att få denna rättighet. Uppmana därför gärna grannar och bekanta att gå med för att stödja arbetet. 

Rapport från respektive kommuner

Strömstad km

Vi håller på gamla ärenden Vi konstaterar att det tyvärr släpps igenom flera strandskyddsärenden i nämnden, detta måste bevakas av oss! 

Tanums km

Svårt att hitta strandskyddsärenden i Bygg & miljönämnden, även i AU.Vi får begära ut handlingar!

Sotenäs km (Mellersta Bohuslän) Inget att rapportera svårt med att hitta handlingarna

Munkedal  Gårvik detaljplaner ute vet inte hur det går med badplatsen. I den sista versionen så är avlopps pumpen borta

Lysekil km

(Mellersta Bohuslän) Ett nytt projekt är på gång i Lysekil. Tronebacken, ett grönområde, där finns planer på bebyggelse. I nuläget skall Länsstyrelsen genom besök på plats ge RÅD!  Detta besök med RÅD protokollförs inte.

Uddevalla km 

En vädjan från M Escher-Nilsson: Kan Strandskyddarna ”klara ut” vad som gäller vid stranden, allmänhetens tillträde till strand och VAD som gäller enligt PBL och enligt strandskyddslagen. Svar:

Vi har inga möjligheter ta på oss ett så gammalt ärende.

Orust km 

Inget att rapportera? Vi kan inte få fram uppgifterna 

Tjörn km

Inget att rapportera ? Svart målade diare

Övriga Sverige

Gislaved   detaljplaner på olika områden i närheten av strandskyddade områden

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”

 

Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se.

 Debattartikel 

Sommarens torka och skogsbränder har på ett förödande sätt visat prov på hur sårbara vi är inför klimatförändringarna. Samtidigt har flera partier ifrågasatt det nuvarande generella strandskyddet, ett av de bästa skyddsvärn vi har mot byggande i riskfyllda strandnära lägen.I Sverige har hittills frågor om klimatanpassning och sårbarhet inte fått så stort genomslag. Konsekvenserna av sommarens extremväder borde ha förändrat det perspektivet. Ett huvudproblem med klimatförändringen är att effekterna kommer att bli svårförutsägbara. Vårt behov av att stärka skyddet mot sårbarhet inför mer extrema väderhändelser har därmed ökat.

Strandskyddet, som undantar de 100 metrarna närmast stranden från bebyggelse, är inte bara en viktig del av allemansrätten och ett skydd för alla de fåglar, fiskar och växter som är beroende av strandzonens näringsrika miljö. Strandskyddet är dessutom ett effektivt skydd mot effekterna av extrema skyfall och översvämningar, eftersom strandskyddet styr bort bebyggelse från den riskabla vattenlinjen. Mark med växtlighet som inte är bebyggd eller hårdgjord har en förmåga att behålla vatten och dämpa översvämningar. Den kan också filtrera och mildra utsläpp från översvämmade avlopp och dagvattenbrunnar.

Idag står Sverige – tack vare strandskyddet – bättre rustat än många andra länder mot naturskador på bebyggelse och infrastruktur, kopplade till ett framtida klimat med betydligt fler extrema väderhändelser. Samhället kommer att spara stora summor på att byggnader, vägar, elnät och annan infrastruktur styrs bort från stränderna. Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore följaktligen ett stort misstag.
Det är därför mycket oroande att det såväl från allianspartierna som från socialdemokratiskt håll har förts fram förslag som innebär att luckra upp de strandskyddsregler som vi har idag. Det skäl som förs fram är att strandskyddet, så som det är utformat idag, skulle motverka en positiv landsbygdsutveckling. Man önskar skapa ett mer flexibelt system som är bättre anpassat efter de lokala förutsättningarna.

Naturskyddsföreningen har varit engagerad i strandskyddsfrågan under hela vår historia, innan det generella strandskyddet infördes genom 1952 års strandlag och fram tills idag. Vi är bekymrade över att den politiska debatten förs utifrån en snedvriden bild. Vi är också mycket oroliga över att kortsiktiga beslut ska riskera såväl allemansrätten som skydd av sårbar natur och förvärra konsekvenserna av klimatförändringen.

Sverige behöver ett lagfäst, långsiktigt och rättvist strandskydd, inte en ordning som innebär ett skydd som varierar mellan kommuner och mandatperioder och som är avhängiga den enskilda kommunens kapacitet och kunskap. En rapport från 2013 beställd av Naturvårdsverket visade att bortåt 85 procent av kommunernas beslut om strandskydd var direkt felaktiga, sannolikt eftersom kommunerna ofta varken har kapacitet eller de kunskaper som krävs för en korrekt bedömning. Trycket på att få fram dispenser är hårt på vissa platser, även när det försämrar för natur och friluftsliv.

Vad gäller behov av flexibilitet och möjlighet till anpassning till de lokala förutsättningarna så finns det redan idag särskilda lättnadsregler för bostadsbyggande på landsbygden, som är relativt enkla att använda. De kommuner som prioriterat frågan blir också fler. Dispenser på grund av så kallad landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) har från en ganska låg siffra ökat med nära 500 procent på fem år.

Länsstyrelserna kan redan idag under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Dispens från förbudet får bara ges om det finns särskilda skäl. Trots det formellt starka skyddet har redan med nuvarande regelsystem allt fler stränder bebyggts, till nackdel för friluftslivet och en lång rad växt- och djurarter. För alla som inte har råd med en egen strandtomt blir det ännu svårare än det är idag att uppleva och upptäcka strandnära miljöer. När ett område väl är bebyggt går det inte att vrida tiden tillbaka. En utbyggnad av bostäder i strandnära lägen på attraktiva platser medför fler avspärrade stigar och privatskyltade badvikar. Denna tendens märks såväl i t ex Stockholms skärgård som på västkusten.

Det är en viktig del av vår livskvalitet att vi får röra oss fritt i naturen. Stränderna och vattnet utanför hör också till allemansrätten. Om strandskyddet inskränks ytterligare, riskerar en stor del av vår kust att bebyggas. Det kommer också på sikt, med ökade problem med skyfall och översvämningar i klimatförändringens spår bli mindre attraktivt att bosätta sig strandnära. Ett exempel på det är att Länsförsäkringar nu slutat försäkra ny bebyggelse i riskfyllda strandområden. Det finns alltså en stor risk att ett eroderat strandskydd på sikt snarare kommer medföra att många områden blir mindre attraktiva än mer.

Det finns alltså många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet som det ser ut idag. Det krävs nytänkande för att möta alla krav som ska jämkas i den kommunala planeringen i ett förändrat klimat. Men att avskaffa ett strandskydd som är unikt, funktionellt och flexibelt är direkt kontraproduktivt. Denna sommar har tydligt visat riskerna med dålig framförhållning inför ett mer oförutsägbart klimat. Nu krävs det klokskap och ett helhetsgrepp för att så långt det är möjligt minska Sveriges sårbarhet inför klimatförändringarna. Ett bihållet starkt och generellt strandskydd är en viktig grund i en sådan beredskap.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
> Läs artikeln på SvD.se och deltag i debatten

Hösten är snart över och vi får en ny vinter

Vi  låter vår gemensam debatt artikel ligga kvar

DEBATT
Rädda strandskyddet

ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM.

Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid och i vatten.
Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, i vissa fall 300 meter. Där är det inte tillåtet att bygga nytt eller förändra byggnader eller anläggningar på ett sätt som hindrar allmänheten att få tillgång till stranden. Det är heller inte til›- låtet att förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i strandområdet.
STRÄNDERNAS buffrande förmåga får en allt viktigare betydelse när klimatet förändras. Bebyggda, asfalterade eller andra hårdgjorda ytor kan inte suga upp regnvatten från skyfall eller ta emot stormvågor. Även i glest bebyggda områden har strändernas växtlighet stor betydelse för att ta upp och binda ämnen som urlakas när skog kalhuggs, åkrar och odlingar gödslas eller när marken genomströmmas av andra utsläpp.
Stränder är buffertzoner med dubbel verkan. De skyddar livet på land – och livet i vatten. Där möts och samspelar land- och vattenlevande växter och djur.
DET FINNS REDAN möjlighet att ge dispens och tillåta förändringar vid stränder när de verkligen behövs. Att urholka strandskyddet ytterligare löser inga problem, varken där stränderna är hårt utnyttjade eller på landsbygden där det fortfarande finns stränder kvar. Alla som bor i eller flyttar till områden med hav och sjöar uppskattar tillgång till stränder, även de som inte äger strandtomt eller brygga.
Så som miljölagen är skriven i detta stycke har kommunerna en betydande rättighet och ska via miljö- och samhällsbyggnadsnämnder svara för att lagen följs. Men sedan lagen ändrades 2009 har antalet dispenser ökat kraftigt. Det behövs ingen ytterligare uppluckring. Ändå tillsätts nu en utredning. Varför?
Använd samhällets resurser bättre! Låt strandskyddsreglerna finnas kvar för lekande fiskar, grodyngel, sländor, sjungande sjöfåglar och törstiga älgar, badsugna ungar, paddlare, strövare – för klimatets skull och lyckan att få svalka sommarvarma tår i vattenbrynet samt inte minst för framtida generationers möjlighet att nå våra stränder. Vi har ett unikt system. Allemansrätten ihop med strandskyddet är den svenska modellen och den ska vi från naturskyddsorganisationerna slå vakt om.
FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN LYSEKIL-MUNKEDALSKRETSEN
Inge Löfgren Tom Hagström Ulrika Karlsson Johan Berndt Tomas Andersson Bernt Andersson
FÖR STRANDSKYDDARNA BOHUSLÄN OCH ÖVRIGA SVERIGE
Inge Löfgren Tom Hagström Anita Åkermo Karen Larsson Torsten Sandell
Vad tycker du?

 

 

Styrelsen 2018-2019

Styrelse för strandskyddarna

Ordförande
Inge Löfgren
Tel: 0767-98 22 33
Mail: inge.lofgren@gmail.com
Lysekil

Vice Ordförande
Tom Hagström
Tel: 070-920 09 46
Mail: tom hagstreom@strandskyddarna.com
Munkedal

Sekreterare
Anita Åkermo
Tel: 070-215 31 98
Mail: aakermo-holger@telia.com
Lysekil

Ledamot
Karen Larsson
​Tel. 0523-331 95
Mail: veikko@telia.com
Kungshamn

 

Ledamot
Torsten Sandell
Tel. 0526-30035
Mail: torsten@baggerod.se
Strömstad

Ersättare

Kurt Wallin
Tel: 070-54 10 733
Mail:walinare@hotmail.com
Brastad

Ersättare

Bengt Andreasson
Tel: 072-7121617
Mail:bengt_andreasson@hotmail.com
Lysekil

Ersättare

Lars Georgsson
Tel:070-6773686
Mail:lk.georgsson@telia.com
Stömstad

Ersättare

Lena Hagström
Tel: 0763152279
Mail: lenatom9@gmail.com
Munkedal

Medlem

Vi behöver dig som medlem!
Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol.
Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården.
Årsavgiften är 75 kr.
Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204
Ange namn, adress, telenummer och mailadress.
Ni kan även ta kontakt med
Bengt Andreasson tel: 0523-662305, mail: bengt_andreasson@hotmail.com

Hem

Om oss
Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv.
Vi är ca 150 personliga medlemmar, de flesta från Bohuslän men också från övriga delar av landet. Vi fungerar även som paraplyorganisation för andra föreningar som är intresserade av strandskydd.
Strandskyddslagen tillåter idag byggnation 100 m från stranden, upp till 300 m vid särskilt känsliga områden. De som söker dispens nöjer sig alltså inte med att ha sitt boende på detta avstånd, utan tycker att man måste komma närmare vattnet. Vi anser det rimligt att denna 100-metersremsa ska vara fri att tillgå för både allmänheten och de boende i området.
Vi måste motverka de kommersiella krafter som idag utövar ett överväldigande tryck att exploatera allt mer av vår kust och våra stränder. Vi måste förmå lokala politiker att stå emot lockelser från diverse exploatörer, som utlovar ”utveckling” och arbetstillfällen mot att exploatören får tillgång till strandkanten. Historien förskräcker, det brukar mynna ut i oerhört dyrt boende som gynnar ett fåtal välbeställda. ”Utvecklingen” stannar vid lyxboende och arbetstillfällena uteblir.
Vi är naturligtvis inte motståndare till all etablering vid stranden. Vi har förståelse för att viss näringsverksamhet behöver lokaliseras vid stranden; t ex båtvarv, kanotuthyrning och turbåtar. Det är den alltmer utbredda privatiseringen av stränderna vi vänder oss mot