lagstiftning

Lagstiftning

Ändrade regler för strandskydd 2009
Sedan den 1 juli 2009 är reglerna för strandskydd ändrade.

Reglerna innebär att dispens prövas av kommunen, utom i vissa fall.

Tidigare prövades dispenser av Länsstyrelsen.

Lättnader
Lättnaderna i reglerna består bland annat av att strandskyddet blir differentierat, det vill säga på många ställen i landet kommer det att bli betydligt enklare att få dispens från strandskyddet, alltså förbudet mot ny byggnation inom 100 m från stranden.

Genom att göra detaljplaner eller hänvisa till ”landsbygdsutveckling” kan strandskyddet tas bort, med hänvisning till ”särskilda skäl”. Som särskilda skäl räcker det bland annat med att det finns ”angelägna allmänna intressen”.

Det utvidgade strandskyddet från 100 m till 300 m kan komma på sikt att försvinna.

Kommunerna får ansvaret
En annan förändring är att kommunerna får huvudansvaret för att pröva ansökningar om dispens.

I vissa fall ska dispens prövas av Länsstyrelsen, nämligen när platsen ligger i ett naturreservat, Natura-2000-område eller något annat skyddat område.

Tillsyn
Kommunerna får också huvudansvar för att bedriva tillsyn, kontrollera att reglerna följs. Alltså samma instans som ger dispens.

Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn inom strandskyddsområden som också är skyddade på annat sätt.

Ett nytt ansvar för Länsstyrelsen är att överpröva kommunernas beslut, om de visar sig vara felaktiga.

Naturvårdsverkets kontroll flyttas ned på länsstyrelserna.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:   5694-2204  

Swish: 1230188698     Slå numret betala årsavgiften 75/år  eller skänken liten slant