En ny Seger för oss

lektronisk delgivning, sökande Elektronisk delgivning, klagande Klas Thulin kthulin1@gmail.com Diarienummer 8374-2024 9995-2024 Strandskyddarna, Inge Löfgren inge.lofgren@gmail.com Beslut om överprövad och överklagad strandskyddsdispens för bastuvagn, Kungälvs kommun Beslut Länsstyrelsen upphäver Kungälv kommuns beslut, daterat 2024-0226, dnr. MOBNM-2023-1922, om strandskyddsdispens för bastuvagn på fastigheten Instön 1:10 i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen bifaller Strandskyddarnas överklagan. Motivering till beslutet Genom detta beslut tar Länsstyrelsen ställning till både överprövningen av kommunens beslut om strandskyddsdispens och till det överklagande som inkommit från Strandskyddarna. Länsstyrelsen bedömer inledningsvis att föreningen Strandskyddarna uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken och därför har rätt att överklaga kommunens beslut. Kungälvs kommun har i sitt beslut bedömt att den aktuella platsen ingår i det omedelbara närområdet till småbåtshamnen och att platsen är i anspråkstagen för ändamålet småbåtshamn, det vill säga att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen håller inte med om kommunens bedömning. För att första punkten i 7 kap. 18 c § miljöbalken ska vara tillämplig behövs att platsen tagits i anspråk så att allmänheten inte har tillträde till den. Att ett område redan är ianspråktaget innebär ofta att platsen utgörs av en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt ett bostadshus. Avgörande är att området inte är allemansrättsligt Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb