Strandskydd för dig

Nyheter sommaren är här

Vi har fått med en insändare i tidningen Etc bifogas

DEBATT
Rädda strandskyddet

ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM.

Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid och i vatten.
Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, i vissa fall 300 meter. Där är det inte tillåtet att bygga nytt eller förändra byggnader eller anläggningar på ett sätt som hindrar allmänheten att få tillgång till stranden. Det är heller inte til›- låtet att förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i strandområdet.
STRÄNDERNAS buffrande förmåga får en allt viktigare betydelse när klimatet förändras. Bebyggda, asfalterade eller andra hårdgjorda ytor kan inte suga upp regnvatten från skyfall eller ta emot stormvågor. Även i glest bebyggda områden har strändernas växtlighet stor betydelse för att ta upp och binda ämnen som urlakas när skog kalhuggs, åkrar och odlingar gödslas eller när marken genomströmmas av andra utsläpp.
Stränder är buffertzoner med dubbel verkan. De skyddar livet på land – och livet i vatten. Där möts och samspelar land- och vattenlevande växter och djur.
DET FINNS REDAN möjlighet att ge dispens och tillåta förändringar vid stränder när de verkligen behövs. Att urholka strandskyddet ytterligare löser inga problem, varken där stränderna är hårt utnyttjade eller på landsbygden där det fortfarande finns stränder kvar. Alla som bor i eller flyttar till områden med hav och sjöar uppskattar tillgång till stränder, även de som inte äger strandtomt eller brygga.
Så som miljölagen är skriven i detta stycke har kommunerna en betydande rättighet och ska via miljö- och samhällsbyggnadsnämnder svara för att lagen följs. Men sedan lagen ändrades 2009 har antalet dispenser ökat kraftigt. Det behövs ingen ytterligare uppluckring. Ändå tillsätts nu en utredning. Varför?
Använd samhällets resurser bättre! Låt strandskyddsreglerna finnas kvar för lekande fiskar, grodyngel, sländor, sjungande sjöfåglar och törstiga älgar, badsugna ungar, paddlare, strövare – för klimatets skull och lyckan att få svalka sommarvarma tår i vattenbrynet samt inte minst för framtida generationers möjlighet att nå våra stränder. Vi har ett unikt system. Allemansrätten ihop med strandskyddet är den svenska modellen och den ska vi från naturskyddsorganisationerna slå vakt om.
FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN LYSEKIL-MUNKEDALSKRETSEN
Inge Löfgren Tom Hagström Ulrika Karlsson Johan Berndt Tomas Andersson Bernt Andersson
FÖR STRANDSKYDDARNA BOHUSLÄN OCH ÖVRIGA SVERIGE
Inge Löfgren Tom Hagström Anita Åkermo Karen Larsson Torsten Sandell
Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se

Svara
Vidarebefordra

 

Vi har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter.
Idag har vi strax över 140 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det krävs av ideella föreningar att de har minst 100 medlemmar för att få denna rättighet. Uppmana därför gärna grannar och bekanta att gå med för att stödja arbetet. 

Rapport från respektive kommuner

Strömstad km

Följande ärenden fanns på Miljö & Byggs agenda den 24januari 2019 Kile 2:3, Långegärde 1:81, Norrkärr 1:17, Rossö 3:61, Tärnöbo S:2.

Vi konstaterar att det tyvärr släpps igenom flera strandskyddsärenden i nämnden, detta måste bevakas av oss! Korsnäs 1:78 bevakas av Lovéncentret och av Torsten Sandell för vår räkning.

Tanums km

Svårt att hitta strandskyddsärenden i Bygg & miljönämnden, även i AU. Vi får begära ut handlingar!

Sotenäs km (Mellersta Bohuslän) Inget att rapportera svårt med att hitta handlingarna

Munkedal  Gårvik detaljplaner ute vet inte hur det går med badplatsen

Lysekil km

(Mellersta Bohuslän) Ett nytt projekt är på gång i Lysekil. Tronebacken, ett grönområde, där finns planer på bebyggelse. I nuläget skall Länsstyrelsen genom besök på plats ge RÅD!  Detta besök med RÅD protokollförs inte.

Uddevalla km 

En vädjan från M Escher-Nilsson: Kan Strandskyddarna ”klara ut” vad som gäller vid stranden, allmänhetens tillträde till strand och VAD som gäller enligt PBL och enligt strandskyddslagen. Svar:

Vi har inga möjligheter ta på oss ett så gammalt ärende.

Orust km 

Inget att rapportera? Vi kan inte få fram uppgifterna 

Tjörn km

Inget att rapportera ? Svart målade diare nummer

Övriga Sverige

Motala  km,

Varamons vänner vill ersätta Strandskyddarna för utfört arbete i samband med stöttning av överklagande. Detta är något nytt för oss, vi måste undersöka om det är OK att ta emot en gåva.

Gislaved km

När det gäller Vik 1:111 avslås Strandskyddarnas överklagan 

Styrelsen 2018-2019

Styrelse för strandskyddarna

Ordförande
Inge Löfgren
Tel: 0767-98 22 33
Mail: inge.lofgren@gmail.com
Lysekil

Vice Ordförande
Tom Hagström
Tel: 070-920 09 46
Mail: tom hagstreom@strandskyddarna.com
Munkedal

Sekreterare
Anita Åkermo
Tel: 070-215 31 98
Mail: aakermo-holger@telia.com
Lysekil

Ledamot
Karen Larsson
​Tel. 0523-331 95
Mail: veikko@telia.com
Kungshamn

 

Ledamot
Torsten Sandell
Tel. 0526-30035
Mail: torsten@baggerod.se
Strömstad

Ersättare

Kurt Wallin
Tel: 070-54 10 733
Mail:walinare@hotmail.com
Brastad

Ersättare

Bengt Andreasson
Tel: 072-7121617
Mail:bengt_andreasson@hotmail.com
Lysekil

Ersättare

Lars Georgsson
Tel:070-6773686
Mail:lk.georgsson@telia.com
Stömstad

Ersättare

Lena Hagström
Tel: 0763152279
Mail: lenatom9@gmail.com
Munkedal

Medlem

Vi behöver dig som medlem!
Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol.
Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården.
Årsavgiften är 75 kr.
Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204
Ange namn, adress, telenummer och mailadress.
Ni kan även ta kontakt med
Bengt Andreasson tel: 0523-662305, mail: bengt_andreasson@hotmail.com det  går även bra med mail till epost@strandskyddarna.com

 

Hem

Om oss
Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv.
Vi är ca 150 personliga medlemmar, de flesta från Bohuslän men också från övriga delar av landet. Vi fungerar även som paraplyorganisation för andra föreningar som är intresserade av strandskydd.
Strandskyddslagen tillåter idag byggnation 100 m från stranden, upp till 300 m vid särskilt känsliga områden. De som söker dispens nöjer sig alltså inte med att ha sitt boende på detta avstånd, utan tycker att man måste komma närmare vattnet. Vi anser det rimligt att denna 100-metersremsa ska vara fri att tillgå för både allmänheten och de boende i området.
Vi måste motverka de kommersiella krafter som idag utövar ett överväldigande tryck att exploatera allt mer av vår kust och våra stränder. Vi måste förmå lokala politiker att stå emot lockelser från diverse exploatörer, som utlovar ”utveckling” och arbetstillfällen mot att exploatören får tillgång till strandkanten. Historien förskräcker, det brukar mynna ut i oerhört dyrt boende som gynnar ett fåtal välbeställda. ”Utvecklingen” stannar vid lyxboende och arbetstillfällena uteblir.
Vi är naturligtvis inte motståndare till all etablering vid stranden. Vi har förståelse för att viss näringsverksamhet behöver lokaliseras vid stranden; t ex båtvarv, kanotuthyrning och turbåtar. Det är den alltmer utbredda privatiseringen av stränderna vi vänder oss mot